مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

با درود
تبیین مواردي از بخشنامه شماره 1299188/ 96 مورخ 4/ 5/ 1396(اصلاح دستورالعمل انعقاد پيمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع) از سوی سازمان برنامه و بودجه بر روی تارنمای نظام فنی به نشانی زیر قرار گرفته است ؛
https://sama.mporg.ir/sites/Publish/ZabetehDoc/97-446861.pdf
کامیاب باشید.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror
با درود
پرسش و پاسخ ( شماره 135-10 کانال مترور)
کارکرد جریمه ها و کسور در افزایش و کاهش 25درصد مبلغ اولیه پیمان
?????
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (135-10-کارکرد کسور در 25درصدپیمان_metror.pdf)افزایش و کاهش 25درصد مبلغ اولیه پیمانافزایش و کاهش 25درصد171 kB1419
در ماده 39 شرایط عمومی پیمان 4311 تعریف قسمت های مستقلی از کار چیست؟آیا کارفرما هر قسمتی که مورد نظر وی می‌باشد می‌تواند وفق این بند به پیمانکار تحمیل ویک سوی پیمان را وادار به تحویل موقت بخشی از کار نماید؟  با تشکر
پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده
با درود ،
براساس ش ع پ 4311 ، شناسایی و انجام تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار که در بند ب ماده 39 ش ع پ 4311  آمده ، به دید بنده دست کم پیش نیازهایی دارد که در ماده 39 و دیگر ماده‌های شرایط عمومی پیمان 4311 دیده شده است ، برخی از این پیش‌نیازها به شرح زیر بیان می‌گردد :
  • باید قسمت‌های مستقل ، پیش نیازهای انجام تحویل موقت را دارا باشند و همانگونه که در بند الف از ماده 39 ش ع پ 4311 آمده است، نخستین شرط تحویل موقت ، آماده‌ی بهره‌برداری بودن کار است ، پس در اینجا نیز باید آن قسمت یا قسمت‌های مستقل به تنهایی پایان یافته تلقی شوند یا بهره‌برداریِ مجزا از آن قسمتِ مستقل یا مجموعه‌ی آنها، انجام شدنی باشد وگرنه آن قسمت از کار یک قسمت مستقل تلقی نخواهد شد. (‌همانند تفاوتی که در بند الف ماده 48 ش ع پ 4311 برای کارهای قابل تحویل موقت و کارهای قابل تحویل قطعی درنگر گرفته شده است).
  • همانگونه که در بند ب ماده 39 آمده ، باید تحویل موقتِ مجزای این قسمت‌ها در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشند و یا ،
همانگونه که در بند ب ماده 39 آمده ،  با نظر کارفرما، بهره برداری ازآن قسمت‌هاي مستقل ازكار ، پيش ازتكميل كل كار، مورد نيازباشد . به بیانی اگر تحویل‌موقت این قسمت‌ها از قبل ، پیش بینی نشده باشد، کارفرما در طی پیمان می تواند درباره‌ی تحویل موقت این قسمت‌ها پیش از تکمیل‌کلِ‌کارِ موضوع پیمان، نظر و نیاز خود را اعلام نماید ، اما نظر کارفرما تنها بخشی از شرطِ تحویل موقت این قسمت‌های مستقل خواهد بود و باید بقیه‌ی شرط های تحویل موقت نیز دراین‌باره ، آماده یا انجام شدنی و ‌قابل تحقق باشند.
  • زما‌ن‌های مجزایی برای تحویل موقت آنها پیش بینی شده باشد وتحویل موقت آنها ، پیش از پایان یافتن عملیات موضوع پیمان (‌کل کار ) و مجزا از کل آن انجام شدنی باشد. به بیانی تحویل موقت پس از تکمیل کل کارِ موضوع پیمان یا همزمان با تحویل موقتِ کلِ‌کار، مجزا تلقی نخواهد شد.!!
  • اقدام‌های پس از تحویل موقت همچون :
آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات (موضوع ماده 34 ش ع پ ) ، تعیین و شروع دوره‌ی تضمین ( موضوع ‌ماده 39 و 43 ش ع پ ) ، انجام تحویل قطعی ( موضوع ماده 41 ش ع پ ) ، استرداد کسور حسن انجام کار (موضوع ماده 35 ش ع پ) به تناسب و مستقل برای آنها ، از سوی کارفرما انجام‌ پذیر باشد و ،
به تبع، انجام تعهدات پیمانکار همچون تعهددوره‌ی تضمین‌نیز به تناسب از سوی وی انجام ‌شدنی باشد.
  • در این میان می توان پذیرفت که با نیازها و شرط‌هایی که بیان شد ، تحویل قسمت‌های مستقلی از کار ، نه تنها تحمیلی نیست ، بلکه بیش از آن ، برای دو سوی پیمان سودمند نیز خواهد بود.
 
پیروز و سربلند باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (160-14-Tahvil_Mostaghel_M29_4311@metror.pdf)ماده 39 ش ع پ 4311تحویل موقت قسمت های مستقل کار135 kB193
پرسش :  دربند 3-1 دستورالعمل بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 03/03/1378 چنین آمده : " در عرف پیمان‌ها شرایط خصوصی حاوی ویژگی های هرپیمان است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد ولی در طرح های عمرانی  شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده که تنها در چارچوب تعیین شده در شرایط عمومی، قابل تکمیل باشد ..." از سوی دیگر در متن ماده 2موافقت نامه پیمان ، اولویت اسناد را در صورت دوگانگی بین آنها تعیین کرده ، حال پرسش این است: چنانچه در پیمانی نوع طرح ، غیرعمرانی ‌و نشریه 4311 برآن حاکم باشد‌، درصورت وجود دوگانگی ، اولویت با  شرایط عمومی است یا شرایط خصوصی ؟
پاسخ و دیدگاه #مترورجعفرزاده در فایل پیوست
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (160-15 اولویت شرایط خصوصی.pdf)اولویت شرایط عمومی یا خصوصیالویت شرایط خصوصی یا عمومی194 kB586
پرسش :  در پیمانی با ش ع پ 4311 که فهرست بهای واحد پایه 1385 منضم به پیمان می باشد.چنانچه 25درصد پیمان به پیمانکار ابلاغ گردد که دلیل آن نیز برآورد اشتباه مشاور در مبلغ اولیه پیمان بوده است و مدت پیمان 45 ماه و مبلغ اولیه بیش از 30 میلیارد تومان است . آیا برای زمان متناظر با 25 درصد ابلاغی ، تنها فعالیت هایی که مسیر بحرانی پروژه را جابجا می کند در اثر افزایش مقادیر واحجام کار باید محاسبه گردد ؟یا همه فعالیت هایی که در قالب 25 درصد پیمان وبا افزایش احجام مواجه شده اند ؟ زمان متناظر بافعالیت‌ها  ، چگونه قابل محاسبه است ؟ آیا با آخرین صورت وضعیت یا صورت وضعیت قطعی ومقایسه آن با برآورد منضم به پیمان ! آیا مسیر بحرانی ملاک عمل است؟یا همه فعالیت ها ؟ روال چگونه است؟ با استناد به کدام ماده ش ع پ 4311 , درشرایط خصوصی هم در این رابطه حرفی نیامده است؟
به هر روی اینجانب دستورالعمل و بخشنامه ای برای حل این مشکل و در این راستا نیافتم ،
خواهشمند است چگونگی حل آن را بفرمایید.
با سپاس

`پاسخ در فایل پیوست 
برگرفته از کانال تلگرامی مترور

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (160-17_Barnameh_Tafsili4311@metror.pdf)افزایش مدت پیمانناشی از افزایش 25درصد مبلغ اولیه386 kB238
با درود
بخشنامه کامل با درود
بخشنامه کامل پیش نویس دستورالعمل تهیه صورتجلسه ها ، دستورکارها و صورت وضعیت‌های پیمانکاریی پیمانکاری
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (135-31_2_794912--95-07-28_@metror.pdf)دستورالعمل صورتجلسه هاپیش نویس دستورالعمل تهیه صورتجلسه ها7229 kB494
با درود ،
نمونه قرارداد نصب و اجاره داربست فلزی (‌ویرایش 01) ،
گذرواژه این فایل 33 می باشد.
تهیه کننده:
#مهندس_مترور_جعفرزاده
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (CE_Sca_961_V01.pdf)نمونه قرارداد داربست 1348 kB142
با درود
فایل بخشنامه و مفاد نظام فنی و ارجایی طرح و پروژه های صنعت نفت که همراه بخشنامه شماره 188844 در تاریخ  1396/04/26 از سوی معاونت مهندسی وزارت نفت ابلاغ گریده است به پیوست ی باشد.
این فایل پی دیاف بوده و از سوی تارنمای مترور نشانه گذاری (بوکمارک) شده است.
کامیاب باشید
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (NezamEjrayiNaft--1396.pdf)نظام فنی و اجرایی صنعت نفتنظام فنی و اجرایی ابلاغی سال 96496 kB406
با درود
توافقنامه بین نمایندگان وزارت راه و ترابری و سازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت حق بيمه پیمانکار به سازمان با اسناد خزانه اسلامي ازسوی وزارت راه و شهر سازي هنگامی که كاركرد با اسناد خزانه اسلامي به پيمانكار پرداخت شود.
به دید بنده این توافق نامه می تواند الگویی باشد برای دریافت تسویه حساب از سازمان تامین اجتماعی در طرح های غیرعمرانی ، هنگامی که پیمانکار از سویی به سازمان بدهکار اما از کارفرمای خود بستانکار می باشد و سازمان تامین اجتماعی روشی را بپذیرد تا این بستانکاری را بجای بدهی پیمانکار به سازمان از کارفرمای وی بپذیرد و بخشی از مشکل موجود در دریافت تسویه حساب بیمه پیمانکاران ،‌بیمه و کارفرمایان زدوده شود.
مهندس مترور احمدرضا جعفرزاده
یکم بهمن ماه 1395

@metror

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Bimeh_Asnad_Khazaneh_95-10-28_Optimized.pdf)فایل توافقنامه بیمهپرداخت حق بیمه از اسناد خزانه845 kB1375
تعریف (شناسایی) واژۀ ی دستورکار در شرایط عمومی پیمان 4311 و شرح این شناسایی

دفاعیه‌ی این تعریف را می توانید در فایل پیوست نگاه فرمایید :

دستورکار : از جمله اسناد تکمیلی پیمان است و دستوری است کتبی که در چارچوب اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما، مدیرطرح ، مهندس مشاور و یا مهندس ناظر در دامنه‌ی اختیار یا وظیفه‌ی وی ، به پیمانکار ابلاغ می‌شود و دربردارنده‌ی دستور یا دستورهایی‌است برای انجام مجموعه عملیات، خدمات یا اقدام‌هایی که برای آغاز کردن ، انجام دادن و یا پایان دادن عملیات موضوع پیمان مورد نیاز خواهد بود.

پیروز باشید.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (160-21_Dastor_Kar_@metror.pdf)شرح و شناسایی (تعریف) دستور کار در ش ع پ 4311دستورکار در ش ع پ 4311190 kB2865

آسان پرداز

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ، مبلغ را به کارت زیر واریز نماييد :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌را به شماره 09038381937 پیامک یا تلگرام نمایید.

https://metror.ir/shop/Payment.php
شماره کارت جهت واریز مستقیم : کانال تلگرامی مترور

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register