مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران
جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

نگاهی به مدت پیمان و آغاز شروع کار در پیمان های با شرایط عمومی پیمان 4311
با درود
در خرداد 1342 یعنی در همان نخستین سال از ریاست صفی اصفیا بر سازمان برنامه ، شرایط عمومی پیمانی ابلاغ گردید ( شرایط عمومی پیمان 1342 ) که در آن ، مدت پیمان را از تاریخ مبادله پیمان دانسته بود و هتا پرداخت پیش پرداخت نیز پس از نافذ شدن پیمان انجام می شد، به بیانی ساده تر کارشناسان خبره ی سازمان برنامه نه تنها آغاز پیمان را از مبادله پیمان دانسته بودند که مدت اجرای کاررا نیز بخشی از مدت پیمان می دانستند، اما در آخرین بازنگری کلی این شرایط عمومی پیمان ، که در خردادماه 1378 به نام نشریه 4311 ابلاغ گردید ، ویرایش کنندگان که تلاش داشتند آغاز مدت پیمان را برابر با تاریخ تحویل کارگاه قرار دهند در عمل اما ویرایش نیمه کاره (ناقصی) را بر شرایط عمومی پیمان نهادند و چنان شد که  شرایط عمومی پیمان 4311 در برزخ بین این دو دیدگاه گرفتار ماند ،
برای نمونه در این ویرایش و  در بندهای (ب) و (ج) از ماده 4 موافقتنامه  ، مدت پیمان و تاریخ شروع کارازهم تفکیک شده است ، اما در بند (ز) ماده 14 شرایط عمومی پیمان نوشته : مدت پیمان یا مدت اجرای کار ، به بیانی بین این دو ، حرف ربط (یا) به کار برده  تا شاید آنها را با هم برابر دانسته باشد . برای آگاهی در چنین موردی در فیدیک هم ، حرف ربط (and) به کار برده شده است.
همچنین در ابتدای بند ج ماده 28 ، تاخیر در تحویل را از تاریخ تحویل کارگاه برشمرده و گفته " ... و مدت تاخیر بیش از یک ماه شود"  و در فرمول بند (ج) ماده 28  ، در انتهای فرمول نوشته است : "مدت تاخیر به ماه پس از کسر یک ماه"
در حالی که  اگر آغاز مدت پیمان با تاریخ تحویل کارگاه برابر قلمداد شوند ، دیگر نیازی به بیان " پس از کسر یک ماه " نخواهد بود (‌چون 30 روز مهلت از تاریخ نافذ شدن است که تاریخ تحویل باید در این بازه باشد و از این رو در فرمول نیازی به کسر شدن دوباره ی آن از مدت تاخیر نخواهد بود!)، همچنان‌که بازنگرنویس ، 30 روز را برابر با یک ماه درنظر گرفته است.
اما شگفت آنکه دوباره در تبصره زیر بند ج ماده 28 خسارت تاخیر بیش از یک ماه را نسبت به تاریخ مبادله پیمان دانسته است.!
و ابهام پس از آن این است که تاخیر پیمانکار در تحویل کارگاه (‌بند ب ماده 28 ) ، کجای مدت پیمان و کجای فرمول پرداخت خسارت تاخیر دیده شده است؟
به هر روی و با این فرض که آغاز مدت پیمان را همان تاریخ تحویل کارگاه بدانیم  ، باز هم از این دست دوگانگی ها می توان در شرایط عمومی پیمان 4311 یافت ،
 و به دید بنده :
اما و چنانچه همان دیدگاه شاگردان صفی اصفیا (‌1342)‌ را داشته باشیم و مدت پیمان را از تاریخ مبادله پیمان (‌ابلاغ و نافذ شدن)‌ پیمان بدانیم و مهلت 30 روزه تحویل کارگاه را  هم در دامنه مدت پیمان پذیرفته و در برنامه زمان بندی اعمال نماییم ، نه تنها اشکالی درست نمی‌شود بلکه بخش بزرگی این دوگانگی های نشریه 4311 درباره مدت پیمان و مدت اجرای کار و آغازهای این دو نیز به کمترین اندازه ، کاهش می‌یابد و کارشناسان را از این دوگانگی در تفسیر و کاربرد آنها می رهاند.
کامیاب باشیم
www.metror.ir
@metror
 
برخی دیگر از نوشته های بنده در این باره که در شبکه های اجتماعی از جمله کانال تلگرامی مترور منتشر نموده ام را در زیر می آورم :

metror, [۱۶.۱۰.۱۹ ۱۰:۰۵]
[In reply to metror]
با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-49 (پرسش چهل و نهم از شناسه یکصد و شصت) از کانال مترور
با درود
پرسش :
1- در پیمانی با شرایط عمومی پیمان 4311 ، مدت پیمان 20 ماه است ، آیا این مدت از زمان مبادله (ابلاغ) پیمان آغاز می گردد یا از نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه محاسبه می گردد؟.
2- چرا در ماده 37 شرایط عمومی پیمان 4311 مبلغ صورت وضعیت ها (دوره کارکرد) را از زمان شروع کار یعنی تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه ، در نظر گرفته است؟
کارهایی که از مبادله پیمان تا تحویل کارگاه انجام می گردد، چگونه صورت وضعیت گردد؟.
با سپاس
پاسخ و دیدگاه #مهندس_مترور_جعفرزاده
درود بر شما
به دید بنده :
1- مدت پیمان از تاریخ نافذ شدن ( ابلاغ و مبادله) آن آغاز می گردد و تاریخ شروع کار از تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه،
این را به سادگی می توان در مفاد و ترتیب بندهای الف ، ب و جیم ماده 4 موافقتنامه دید و کاربرد آن را در ماده های 28 و 30 و 46 و 49 و 50 و دیگر ماده های شرایط عمومی پیمان تجربه نمود.
2- پرسش دوم اما پاسخ مشروحی نیاز دارد ، کوتاه ترین آن این است که هزینه هایی که از زمان نافذ شدن پیمان تا تاریخ تحویل کارگاه (تحویل بخش های جداگانه یا یکجای آن)‌ انجام می گیرد ، در هزینه های بالاسری پیمان دیده شده که برونداد آن را در صورت وضعیت ها ی پس از شروع کار، با اعمال ضریب بالاسری پیمان می توان دید و پیش از آن نیز نیاز به دانستن ردیف هزینه های بالاسری و آنالیز ضریب بالاسری پیمان (https://metror.ir/index.php/metror-shop/gen/kt02)و کاربرد آنها در پیمان دارد.
کامیاب باشید
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror


#تنفیذ_پیمان
#مدت_پیمان
#آغاز_مدت_پیمان
#شروع_کار
#تحویل_کارگاه
#تاخیر_مجاز
#تحویل_کارگاه
#ضریب_بالاسری_پیمان
#تمدید_مدت

metror, [۱۸.۱۰.۱۹ ۰۹:۴۳]
[In reply to metror]
با درود
مدت پیمان با شرایط عمومی پیمان 4311 از تاریخ نافذ شدن (ابلاغ و مبادله) آن آغاز می گردد و تاریخ شروع کار (آغاز مدت اجرای کار) از تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه،
و بند (ز) ماده 14 در این شرایط عمومی پیمان نیز اشاره دارد که مدت پیمان در زمان نافذ شدن پیمان ، همان مدت اولیه پیمان است ، به بیانی مدت اولیه پیمان درج شده در بند "ب" ماده 4 موافقتنامه زمانی است که تاریخ تحویل کارگاه با تاریخ نافذ شدن پیمان یکی گردد یا تفاوت آنها در مدت پیمان دیده شده باشد و چنانچه این گونه نگردد ، براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان ، مدت پیمان دگرش خواهد یافت.(به بند 3 ماده 30 توجه فرمایید).
البته چرایی های دیگری هم بر این تفسیر بنده می توان آورد که ، افزون بر دانستن تبیین روش تفسیر و پیوندهای بین ماده های شرایط عمومی پیمان و نیازها و پیش نیازها باید به تاریخ یکصد ساله شرایط عمومی پیمان (و دست کم مفاد و اساس آن در 60 سال گذشته ) رفت و بر آن اساس شرحی اساسی داد که اینک فرصت چنین شرحی نیست.
توصیه می کنم کتاب الکترونیکی " برنامه وبودجه در گذرزمان (https://www.metror.ir/index.php/metror-shop/gen/jz10)" را تهیه کنید و دست کم فایل پی دی اف آن را بخوانید تا یک دیدگاه دیگری هم از سازمان برنامه یافته و برای به کاربردن ضوابط و نشریه های آن یک دیدگاه تفسیری تازه پیدا نماییم.
دانایی ، توانایی و
توانایی ، کامیابی است.
کامیاب باشید.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
با سپاس
@metror

#شرایط_عمومی_پیمان_4311
#مدت_پیمان
#ابلاغ_پیمان
#مبادله_پیمان
#آغاز_مدت_پیمان
#تحویل_کارگاه
#صورت_مجلس_تحویل
#شروع_کار
#تاخیر_مجاز
#تفسیر_ضوابط
#نشریه_سازمان
#پیمان
#سازمان_برنامه_در_گذر_زمان
#تنفیذ_پیمان
#ضریب_بالاسری_پیمان
#تمدید_مدت

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ،
 پیوندهای زیر را به کار ببرید :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌ را 
به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.ورود و برون رفت

درود بر شما

Register