مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران

09038381937  تلفن ، @metror  :کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

نصاب معاملات سال 1400 درتاریخ (‌ 1400/02/21) به تصویب هیات وزیران رسید ، فایل آن در پیوند زیر در تارنمای مترور نیز قرار گرفت. در متن این بخشنامه آمده است :

الف -  نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  به شرح زیرتعیین می شود :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (‌650.000.000) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ شش ميليارد و پانصد میلیون (‌6.500.000.000 )‌ ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ شش ميليارد و پانصد میلیون (‌6.500.000.000 )‌ ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند الف به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393 - به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد.

 دریافت فایل بخشنامه

یادآوری 1 : با توجه به اشتباه نوشتاری در متن مصوبه نخست یک اصلاحیه در تاریخ 1400/02/25 از سوی دبیرهیات دولت جایگزین گردید که پیوست بخشنامه به پیوست ارائه نموده ام.

یاد آوری 2 : با اینکه زبان فارسی و قوم های ایرانی خود دارای واژه های فراوان و بسیارزیبایی همچون ترازینه بجای نصاب می باشند ، چرایی بکاربردن واژه های دیگر زبان‌ها در بخشنامه ها که گاه گنگ و ناگیرا هم هستند برای ما کاربران ایرانی مورد پذیرش نیست. ( برخی واژه های زیبای فارسی برابر و جایگزین و با نام " واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشور "  برای شما ارجمندان در سایت مترور بارگزاری شده است ).

تارنمای مترور پیشنهاد می‌دهد در ویرایش های بعدی بجای " نصاب معاملات دولتی " بیاییم و " ترازینه‌ی دادوستدهای دولتی " را بکارببریم. دست کم امید که پس از این درویرایش قانون ها و بخشنامه‌های کشور ، از واژه های بیگانه و ناایرانی پرهیز و واژه های فارسی بکاربرده شوند.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (17809-Nesab_1400@metror.pdf)نصاب معاملات 1400 و اصلاحیه آننصاب معاملات سال 1400222 kB812

ضريب متوسط افزايش وزني 1399تغيير در حداقل شرايط اختصاصي و ظرفيت شركت هاي پيمانكاري آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

اجرایی شدن این ضریب براساس بخشنامه شماره 241840 به تاریخ 99/05/13 ریاست سازمان یک ماه دیرترافتاد و به جای 99/06/01 از تاریخ 99/07/01 باید اجرا گردد.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (99-117921-990318.pdf)ضریب افزایش وزنی ظرفیت مجاز پیمانکارانضریب افزایش وزنی سال 1399 ظرفیت مجاز پیمانکاران567 kB1448
با درود
ضریب اصلاحی ظرفیت مجاز
که برای اعمال از یکم شهریور 1398برابر 1.98 است  (‌فایل آن پیوست شده است ) :
لینک خبر در تارنمای نظام فنی :

https://sama.mporg.ir/sites/publish/SitePages/ZabetehView.aspx?mdid=5259


#ظرفیت_مجاز
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (98-221427.pdf)فایل بخشنامه ضریب اصلاحی #ظرفیت_مجاز ظرفیت مجاز سال 1398 پیمانکاران232 kB3247
نصاب معاملات سال 1398 درتاریخ (‌ 98/02/28) به تصویب هیات وزیران رسید ، فایل آن در پیوند زیر در تارنمای مترور نیز قرار گرفت. در متن این بخشنامه آمده است :

الف -  نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  به شرح زیرتعیین می شود :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ سیصد و بیستو هشت میلیون (‌328.000.000 ) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه ميليارد ودویست و هشتاد میلیون (‌3.280.000.000 )‌ ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه ميليارد ودویست و هشتاد میلیون (‌3.280.000.000 )‌ ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند الف به موجب ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393 - به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد.

 دریافت فایل بخشنامه

یادآوری : با اینکه زبان فارسی و قوم های ایرانی خود دارای واژه های فراوان و بسیارزیبایی همچون ترازینه بجای نصاب می باشند ، چرایی بکاربردن واژه های دیگر زبان‌ها در بخشنامه ها که گاه گنگ و ناگیرا هم هستند برای ما کاربران ایرانی مورد پذیرش نیست. ( برخی واژه های زیبای فارسی برابر و جایگزین و با نام " واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشور "  برای شما ارجمندان در سایت مترور بارگزاری شده است ).

تارنمای مترور پیشنهاد می‌دهد در ویرایش های بعدی بجای " نصاب معاملات دولتی " بیاییم و " ترازینه‌ی دادوستدهای دولتی " را بکارببریم. دست کم امید که پس از این درویرایش قانون ها و بخشنامه‌های کشور ، از واژه های بیگانه و ناایرانی پرهیز و واژه های فارسی بکاربرده شوند.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (21957_Nesab_98.pdf)نصاب معاملات دولتی سال 1398نصاب معاملات سال 98148 kB1299

نصاب معاملات سال 1397 درتاریخ (‌ 97/02/22) به تصویب هیات وزیران رسید ، فایل آن در پیوند زیر در تارنمای مترور نیز قرار گرفت. در متن این بخشنامه آمده است :

الف -  نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  به شرح زیرتعیین می شود :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (‌250.000.000 ) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو ميليارد و پانصد میلیون (‌2.500.000.000 )‌ ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو ميليارد و پانصد میلیون (‌2.500.000.000 )‌ ریال باشد.

ب- نصابمعاملات موضوع بند الف به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد.

 دریافت فایل بخشنامه

یادآوری : با اینکه زبان فارسی و قوم های ایرانی خود دارای واژه های فراوان و بسیارزیبایی همچون ترازینه بجای نصاب می باشند ، چرایی بکاربردن واژه های دیگر زبان‌ها در بخشنامه ها که گاه گنگ و ناگیرا هم هستند برای ما کاربران ایرانی مورد پذیرش نیست. ( برخی واژه های زیبای فارسی برابر و جایگزین و با نام " واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشور "  برای شما ارجمندان در سایت مترور بارگزاری شده است ).

تارنمای مترور پیشنهاد می‌دهد در ویرایش های بعدی بجای " نصاب معاملات دولتی " بیاییم و " ترازینه‌ی دادوستدهای دولتی " را بکارببریم. دست کم امید که پس از این درویرایش قانون ها و بخشنامه‌های کشور ، از واژه های بیگانه و ناایرانی پرهیز و واژه های فارسی بکاربرده شوند.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (18039.pdf)نصاب معاملات 97نصاب معاملات دولتی 139775 kB1519
در پی بخشنامه ای که سال 95 یا عنوان "تغییر در شرایط اختصاصی و ظرفیت مجاز شرکت ها" ابلاغ و در آن ضریبی را با نام " ضریب متوسط افزایش وزنی براساس شاخص های تعدیل سالانه " تعریف و در بخشنامه تعیین ظرفیت مجاز پیمانکاران جایگزین نصاب معاملات کوچک نمود ، سال 95 این ضریب طی بخشنامه شماره 613299 برابر 1.05 و امسال برای سال 1396 نیز طی بخشنامه شماره 1313020 و برابر با 1.16 اعلام گردید.
هر سه این بخشنامه ها را می توانید در فایل پیوست نگرش فرمایید.
1- بخشنامه شماره  95/576756 
2- بخشنامه شماره 95/613299
3- بخشنامه 96/1313020

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (95-576756.pdf)ضریب جایگزین نصاب معاملات کوچکضریب متوسط افزایش وزنی براساس شاخص های تعدیل137 kB2874
با درود

بخشنامه نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت ، به شماره بخشنامه 1232579 در تاریخ 31/03/1396 از سوی سازمان برنامه ابلاغ شد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه پرنام و نشان 4951 گردیده است.
فایل نشانه گذاری شده آن را می توانید به پیوست بارگیری و به کارببرید.
و اما به دید بنده ، 15 مورد از مهمترین دگرش های این بخشنامه نسبت به بخشنامه 4951 به قرار زیر است :
1- در نامه پوششی بخشنامه ،  از بند ث ماده 30 آیین نامه نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات یاد و به آن استناد شده است.
2- در دامنه کاربرد ، کارهای با برآورد برابر یا بیشتر از نصاب معاملات متوسط ، جایگزین کارهای با برآورد 2500 میلیون ریال و بیشتر شده است.
3- دامنه کارهای با ترک تشریفات مناقصه در همان نامه پوششی بیان گردیده است. این مورد در بخشنامه 4951 در بند 9 آن آمده بود.
4- در همان ابتدای بخشنامه ، " انجام موضوع پیمان " جایگزین " برای انعقاد قرارداد" گردیده است.
5- در ردیف 1 بخشنامه و در دامنه کاربرد ، " برای کارهایی که برآوردکار براساس فهرست بها است" درج شده ، باید بدانیم دامنه کاربرد پیش از این در ردیف 8 بخشنامه 4951 و با شرح بیشتری آمده بود.
6- بخش مفاهیم و تعاریف به بخشنامه افزوده شده است.(‌بند 2 بخشنامه)
7- انتخاب ردیف ها از جدول 1 برای درج در جدول 2 از دامنه‌ی مجموع حداقل 65درصد به مجموع حداقل 80درصد دگرش یافته است.(‌بند 3-1-1 بخشنامه)
8- تعداد ردیف های مورد عمل در ستون نهم جدول 3 نیز از حداکثر 40 به حداکثر 50 افزایش یافته است ، البته این دامنه در بخشنامه تازه ، در پرانتز درج شده است!. (‌بند 3-2 بخشنامه)
9- انتخاب روش بهینه برای انجام کارها و تجزیه بهای متناسب با آن به پیش نیازهای تهیه جدول 5 افزوده شده است. (بند 4 بخشنامه)
10- تمایل به دگرش در ضریب بالاسری در پیشنهاد که پیشتر با داشن ردیف در جدول 4 بدیهی می‌نمود ، اینک تنها به دادن تخفیف (کاهش) برای این ضریب شدنی گردیده است و برای آن نیاز به تکمیل جدول شماره 6 می باشد که افزوده شدن این جدول نیزاز دگرش های تازه نسبت به بخشنامه 4951 می باشد.(بند 5 بخشنامه)
11- لحاظ کردن ضریب های لازم در پیمان های فاقد تعدیل در بخشنامه افزوده شده است.( در بند 6 بخشنامه)
12- در بند 8 بخشنامه ، این روش را یکی از روش های بررسی قیمت و ارزیابی مالی دانسته است و رد یا پذیرش تجزیه بهای قیمت پیشنهادی هریک از پیشنهاد دهندگان باید مستند به رسیدگی به جداول این بخشنامه باشد.
13- مستندهای این بخشنامه باید براساس بند پ ماده 10 آیین نامه مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات به بانک اطلاعات مناقصات ارسال گردد.(‌بند 10 بخشنامه)
14- در کارهای با ترک تشریفات مناقصه ، پیمانکار و کارفرما باید مدارک موضوع این بخشنامه را برای هیات موضوع بند(و) ماده 28 قانون برگزاری مناقصات ارایه دهند.(بند 12 بخشنامه)
15- بد نیست یادآور کنیم که جدول شماره 5 نسبت به بخشنامه 4951 بسیار کامل تر شده است و با داده هایی که در آن باید گنجاند ، همچون مقیاس و یا لحاظ یک سوم کارکرد برای زمان های توقف ماشین آلات ، می‌توان خروجی بسیار کارشناسی تری از آن انتظار داشت.
البته برخی دگرش هایی که نام برده شد از آن روی بوده که بخشنامه 4951، پیش از قانون برگزاری مناقصات تهیه و ابلاغ شده بود اما بخشنامه تازه ، در وجود این قانون و آیین نامه های آن تهیه شده است.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror


جزوه تجزيه بها


آ
ناليزبها ، تجزيه بها ، قيمتهاي جديد ،
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (96-1232579.pdf)شماره بخشنامه 1232579نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت1072 kB22221

نصاب معاملات سال 1396 درتاریخ (‌ 95/02/06) به تصویب هیات وزیران رسید ، فایل آن در پیوند زیر در تارنمای مترور نیز قرار گرفت. در متن این بخشنامه آمده است :

الف -  نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  به شرح زیرتعیین می شود :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ دویست و بیست میلیون (‌220.000.000 ) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو ميليارد و دویست میلیون (‌2.200.000.000 )‌ ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو ميلياردو دویست میلیون (‌2.200.000.000 )‌ ریال باشد.

ب- نصابمعاملات موضوع بند الف به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد.

 

یادآوری : با اینکه زبان فارسی و قوم های ایرانی خود دارای واژه های فراوان و بسیارزیبایی همچون ترازینه بجای نصاب می باشند ، چرایی بکاربردن واژه های دیگر زبان‌ها در بخشنامه ها که گاه گنگ و ناگیرا هم هستند برای ما کاربران ایرانی مورد پذیرش نیست. ( برخی واژه های زیبای فارسی برابر و جایگزین و با نام " واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشور "  برای شما ارجمندان در سایت مترور بارگزاری شده است ).

تارنمای مترور پیشنهاد می‌دهد در ویرایش های پسین بجای " نصاب معاملات دولتی " بیاییم و " ترازینه‌ی دادوستدهای دولتی " را بکارببریم. دست کم امید که پس از این درویرایش قانون ها و بخشنامه‌های کشور ، از واژه های بیگانه و ناایرانی پرهیز و واژه های فارسی بکاربرده شوند.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (12346_1396.pdf)ترازینه‌ی داد و ستدهای دولتی 95نصاب معاملات دولتی 9635 kB866

بخشنامه پیشنهاد قیمت به شماره 76574
در این جستار فایل این بخشنامه را همراه با فایل آموزشی اجرای آن در نرم افزار تکسا تقدیم می دارد.
1- بخشنامه 76574
2- فایل آموزشی تکسا

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (baksh_76574.pdf)راهنمای تکسا برای بخشنامه 76574روش انجام بخشنامه 76574 در تکسا505 kB2003
Download this file (100-76574-P76574.pdf)76574بخشنامه پیشنهاد قیمت 76574256 kB67195

نصاب معاملات سال 1395امروز (‌ 95/02/12) به تصویب هیات وزیران رسید ، فایل آن در لینک زیر در سایت مترور نیز قرار گرفت. در متن این بخشنامه آمده است :

الف -  نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  به شرح زیرتعیین می شود :

1– معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ دویست میلیون (‌200.000.000 ) ریال باشد.

2– معامات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو ميليارد (‌2.000.000.000 )‌ ریال تجاوز نکند.

3– معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو ميليارد (‌2.000.000.000 )‌ ریال باشد.

ب- نصابمعاملات موضوع بند الف به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد.

 

یادآوری : با اینکه زبان فارسی خود دارای واژه های فراوان و بسیارزیبایی همچون ترازینه (‌بجای نصاب ) است  ، چرایی بکاربردن واژه های تازی و لاتین در بخشنامه ها که گاه گنگ و ناگیرا هم هستند برای ما کاربران ناپیداست. ( برخی واژه های زیبای فارسی برابر و جایگزین و با نام " واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشور "  برای شما ارجمندان در سایت مترور بارگزاری شده است ).

تارنمای مترور پیشنهاد می‌دهد در ویرایش های پسین بجای " نصاب معاملات دولتی " بیاییم و " ترازینه‌ی دادوستدهای دولتی " را بکارببریم. دست کم امید که پس از این درویرایش قانون ها و بخشنامه‌های کشور ، از واژه های بیگانه و تازی پرهیز و واژه های فارسی بکاربرده شوند.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (15185-@metror.pdf)نصاب معاملات سال 1395ترازینه‌ی داد و ستدهای دولتی 9579 kB2688

 صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  را ،
از روش کارت به کارت ، پرداخت نمایید :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌ را 
به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.ورود و برون رفت

درود بر شما

Register