مترور : نخستین تارنمای متره برآورد و اصول حاکم بر پیمان در ایران
جستارهای مهندس مترور جعفرزاده

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

با درودی دیگر ( 07)

با خوشبختی باید گفت ما هنوز تواناییم و با همکاری هم و براساس اینکه یک ایرانی هستیم ، فارسی را پاس خواهیم داشت ، هرچند با افسوس باید گفت امروزه در نظام (‌دستگاه ) فنی و اجرایی کشور به ویژه در نام ها ، آیین نامه ها ، بخشنامه‌ها، شیوه نامه‌ها و هتا در فهرست های بهای یکای پایه که نگاه می کنیم ، واژه های بیگانه به ویژه از تازی راه یافته را کم نمی بینیم ، که گاه چنان سهمگین وار به این دستگاه تاخته اند که نه تنها از واژه های فارسی شده‌ی آنها بلکه از زبان دیگر قوم های ایرانی نیز در آنها هم دریغ گردیده است و نمونه های آن ، چنان فراوان شده که گمان می رود به زودی باید در پرونده های سازمان برنامه و بودجه ، از پس تک واژه های فارسی و ایرانی گشت و نیافت .

اینک در پی پذیرش بسیار از بخش نخست تا پنجم این فهرست واژگان که بیرون از پیش بینی و اندیشه‌ی ما بود ، ویرایش ششم آن را با بررسی واژه‌های پرکاربردتر و یافتن واژگان فارسی در بیش از 20 واژه نامه فارسی از شاهنامه فردوسی گرفته ، تا نظام و فرس و دانشنامه علایی بوعلی سینا و فرهنگ دهخدا و دو جلدی معین و برهان قاطع و واژگان فارسی سره و چند کتاب دیگر از فرهنگستان ادب فارسی تا عمید و پرتو و جلالی و مصاحب و خانلری و جوشانلو و سبک شناسی استاد بهار و نوبهار و بسیار دیگر جستجو نموده و افزون شده بر نسخه پیشین (بیش از 630  واژه پرکاربردتر) ، هم در کاربرگ اکسل و هم در پی دی اف آماده و به شما ارجمندان پیشکش می‌نمایم تا دوباره همه با هم از آن بهره مند گردیم ، بلکه واژه‌های فارسی و ایرانی بیش از پیش بکاربرده شوند و این زبان به ویژه دردستگاه فنی و اجرایی و سازمان برنامه و بودجه این مرز و بوم دوباره ریشه دوانده و جانی دوباره بگیرد.

اگر کم و کاستی و نادرستی در این واژه ها یافتید ، که دور از اندیشه نیست ، آن را به ما گزارش نمایید که خرسند و سپاسگزار خواهیم بود. این کاربرگ دست کم هر سال یکبار ویرایش می گردد ، پیوند تارنمایی و تازه ترین ویرایش‌ها تا بنده زنده هستم وامکانش باشد، در پیوند تارنمایی مترور ، در دسترس خواهد ماند.

ایران به اندیشه و تلاش همه‌ی ایرانیان، پاینده است ، امید است در راه پایداری و استواری ایران از هیچ کوششی دریغ نفرمایید و خود نیز این واژه های فارسی را در اندازه توان در جایگزینشان به کار ببرید ، واژه های فارسی برای به کاربردن در دسترس ما هستند ، اگر بخواهیم.

با سپاس فراوان

احمدرضا جعفرزاده

کارشناس متره برآورد و آیین پیمان ها

بازنگری ششم : 2 فروردین ماه 1397

1-  EXCEl واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشورکاربرگ اکسل 07 - با کوشش - احمدرضا جعفرزاده

 

2-  PDF  واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشورکاربرگ پی دی اف 07 ، به کوشش احمدرضا جعفرزاده

 

در تارنمای مترور نیز از این پس تلاش خواهد شد تا جایی که شدنی است ، واژه های فارسی را در نوشتار ، جستار و ساخته های خود به کارببریم.
تا خدا چه بخواهد.

با سپاس فراوان

مترور احمدرضا جعفرزاده

(‌کارشناس متره برآورد و آیین پیمان ها )

13 اردیبهشت ماه 1395

( ویرایش  ششم  :‌  فروردین ماه 1396 )

 

-----------------------   فهرست واژه ها (‌ 636  واژه پرکاربرد در دستگاه فنی و اجرایی کشور ) :   -----------------------

 

 

1 اُرگان سازمان
2 اِخلال ، اخلال کارشکنی ، آشوب
3 ابتکار نوآوری
4 ابداً هرگز ، هیچ‌گاه
5 ابداع نوآفرینی ، نوآوری
6 ابعاد اندازه ها ، گوشه ها ، بُعدها
7 ابلاغ شد دستورداده شد، فرمان رسانی شد ، پیام رسانی شد (ابلاغ شد)
8 ابنیه ساختمان ها، ساختمانی
9 ابهام پوشیدگی ، سربسته بودن 
10 اتاق سراچه
11 اتباع شهروندان
12 اتصال هم بند ، پیوستگی ، پیوند ، به هم پیوستن
13 اتفاق ، اتفاقی رخداد ، پیامد ، ناگهانی
14 اتفاق آرا بیشترین دیدگاه ، هماد رآی ها  ، هم رآی ، یگانگی دیدگاه ها
15 اجبار به زور ، زوری
16 اجتناب پرهیز ، دوری ، گریز
17 احتذار دوری ، پرهیز
18 احتراما ارجمندانه ، با ارجمندی ، گرامیداشت ، (‌با احترام)
19 احترامات فائقه با بالاترین سپاس ها
20 احتساب شمردن ، شماره کرد ، شمارش ، برآورد
21 احتمال گمان ، شایدی
22 احتیاج نیاز ، نیازمندی
23 احتیاط پروا ، پاییدن ، به هوش بودن ، پایشمندی
24 احجام گُنج ها ، گنجایش‌ها
25 احداث بنا کردن ، ساخت و ساز ، ساختن ، بنیاد کردن ، پدید آوردن ، نوسازی
26 احضار فراخواندن ، فراخوانده شدن
27 احقاق دادگری ، دادرسی
28 احکام دستورها ،‌ فرمان ها
29 اختراع  نوآفرینی
30 اختصاراَ به کوتاهی ، کوته گفت
31 اختلاف ، تفاوت ناسازگاری ،‌ ناهمسانی ، دو گانگی ، چند گانگی، دگرسان ، ناساز ، ناهمگون
32 اختلاف نظر دیدگاه ناساز ، دیدگاه‌های ناهمگون ، دوگانگی دیدگاه ها
33 اخذ کردن گرفتن، دریافتن
34 اخطار هشدار ، یادآوری
35 اخلاق رفتار ، خوی ها
36 اخیر ، تازگی ، تازه ، واپسین ، گذشته
37 ادعا (‌کلیم)  فراخواست ، داوش، ( ادعا )
38 ارادتمند سرسپار، سرسپرده
39 اراده خواست
40 اراضی زمین ها
41 ارائه پیشکش ، پیش آوری
42 ارتباطات پیوندها ، رسانش‌ها ، (‌ارتباط ها)
43 ارتعاش لرزش
44 ارتفاع بلندا ، بلندی ، بالا
45 ارتقا پیشرفت ،‌بالابردن، پایه دادن ، افزایش رتبه
46 ارتکاب دست به کار شدن ، انجام
47 ارجاع فرستادن، واگذاشت
48 ارجح برتری
49 ارسال فرستادن ، گُسیل ، روانه
50 ارشاد راهنمایی
51 اسامی نام ها
52 اسبق  پیش تر
53 استثناء مگرپذیر ، جدا ، سوای
54 استحصال بازیابی ، برداشت
55 استحضار آگاهی ، یادداشتن
56 استحفاظ نگهبانی
57 استحقاق سزاواری
58 استخدام کارگزینی ، کارمندگزینی
59 استخراج بیرون‌کشی ، بَرهیختن
60 استرداد پس گرفتن ، واپس داد ، پس دادن ، بازستانی
61 استعفا کناره گیری
62 استعلام آگه خواست ، واجیدن ، قیمت خواهی
63 استعمال  کاربرد
64 استفاده  بهره مندی ، بهره بردن ، سود بردن
65 استفسار کردن واپُرسیدن
66 استقبال پیشواز ، پذیرش ، پذیراک
67 استمداد یاری ،کمک خواهی
68 استمرار پیوستگی ، همارگی
69 استنکاف سرپیچی ، خودداری کردن ، سرباز زدن
70 استهلاک فرسایش ، فرسایی
71 استیجاری  کرایه ای ، گاه بها ، اجاره ای
72 اسرع وقت زودتر ،هرچه زودتر، باشتاب، بسیار فرز ، کمترین زمان
73 اسناد ( مستندات ) فرنودین ، دفتر ها ، نَوَرده ها ، تَزده ها ، قباله ، (‌ دست کم بگوییم سند ها ، استناد شده ها )
74 اشکال دشواری ، نادرستی
75 اشکالات کم و کاستی ها
76 اصلاح ، اصلاحات ویرایش ، ویرایش ها
77 اضافه افزایش ، افزون ، افزوده ، افزودن
78 اضافه بها افزوده بها ، افزون بها ، (اضافه بها)
79 اطفا خاموش کردن
80 اطفا حریق آتش نشانی
81 اطلاع رسانی پیام رسانی ، آگاهی دادن
82 اطلاعات داده ها
83 اظهار نظر بیان دیدگاه ( اظهار نظر فرمایید = دیدگاه خود را بیان فرمایید )
84 اعتبار ارزش ، استوار ، ورسنگ ، استوار ، ارج  
85 اعتراض واخواهی ، واخواست
86 اعتصاب کارایست ، دست از کار کشیدن
87 اعتقاد باور ، گروش
88 اعطا واگذاری ، بخشیدن ، پیشکش ، ارزانی
89 اعلام آگاه نمودن ، بازنمود
90 اعم از اگرچه ، همانندِ ،  از میانِ ، از آن دسته
91 اعم از فهارس بها همانندِ فهرست های بها
92 اعمال بکارگیری ، انجام
93 اغلب بیشتر ، بیشترین
94 افراط تندروی ، زیاده روی ، گزافه
95 اقدام کردن انجام دادن ، دست به کار شدن ، دست زدن
96 اقلام رده ها ، کالاها ، نمونه ها
97 اکثر بیشتر
98 اکیپ گروه ، دسته
99 البته ، جداً با این همه ، اگر چه ، به راستی ، به درستی ، همانا
100 الحاق پیوست 
101 الحاقیه پیوست به پیمان ، افزایش ... ( افزایش زمان و یا بهای پیمان)
102 الزام آور (لازم ، ضروری) بایسته ، ناگریزانه ، ناگزیر، ناگزیرانه ، بایدی
103 الزامات بایسته ها ، بایستگی ها ، نیازها ، بایدی ها
104 امتیاز برتری ، فردات
105 امضاء پاینام ، (‌ امضا )
106 امور کارها ، نهادها
107 انتخاب گزینش ، گزینه ، سوا ، سواسازی ، جداسازی
108 انتفاع سودبری
109 انحصار ، انحصاری تک گزینه ای ، دربستگری ، یک داو ، یکتا ، تنها در دستِ ، (‌انحصار)
110 انعقاد قرارداد پیمان بستن ، بستن پیمان ، بستن قرارداد
111 انقضاء پایان یافت ، پایان زمان ارزش
112 انواع گونه ها ، چند گانه  (‌ اگر هم جنس باشند گونه های همسان و اگر از یک جنس نباشند گونه های ناهمسان می‌گوییم )
113 اول نخست ، (اول)
114 اولیه نخستین ،ابتدایی ، (‌مبلغ اولیه قرارداد = مبلغ ابتدایی پیمان )
115 اولویت برتری ، نخش
116 اهمیت ارزشمند
117 ایام روزها
118 ایده انگاره ، اندیشه ، مونه
119 ایده آل آرمانی ، دلخواه
120 ایجاب پذیرفتن ، نیاز
121 ایجاد ساختن ، برپایی ، آفرینش ، گشایش
122 ایمن آبیم
123 آرشیتکت دزداد ، دِزداد ، (آرشیتکت)
124 آرشیو بایگانی
125 آسفالت گژفه ، ( اسفالت)
126 آمین چنین باد
127 آنالیز واکاوی ، آناکاو . (آنالیز)
128 انتها پایان ، فرجام ، سرانجام
129 آیتمایز ، آیتم یابی ردیف یابی ، همردیفی
130 باعثِ مایه‌ی
131 بدین وسیله بدین گونه
132 بر طبق برپایه‌ی ، برابر با ،‌ براساس ، همچون
133 برعکس (‌بالعکس) وارونه  ، واژگون، واژگونه
134 بعد از پس از
135 بعدی پسین ، پس از این
136 بلاتکلیف سردرگم ، بی برنامه
137 بنفسه به خودی خود
138 به ازاء بجای ، برابر
139 به دفعات لازم به شمار بایسته ، به هربار که بایسته است
140 به زعم ما به باور ما
141 به طور کامل بی کم و کاست
142 به طور کل به یکباره
143 به طور مشخص به گونه‌ی ویژه
144 به عبارت دیگر به بیان دیگر
145 به محضِ همین که
146 به نسبت در سنجش ، به همان برابر
147 به نظر (‌ به نظر اینجانب ) دیدگاه ( به دید بنده ، از دید بنده ، دیدگاه بنده ) ، ‌به نگر
148 به واقع (‌در واقع ) به راستی
149 به هر عنوان به هر روی ، به هر نام ، بر هر برنام
150 بی اعتبار بی ارزش ، بی ارج
151 بی مورد بیهوده ، نابجا
152 بین المللی جهانی ، بین کشورها ، فرامرزی
153 پارت تایم پاره وقت
154 پارک پردیس ، (‌پارک)
155 پارکینگ توقفگاه ، ایستماند ، (‌پارکینگ)
156 پاساژ تیمچه ، بازارچه
157 پاکات بسته ها ، بَریک‌ها
158 پاکت بسته ، بَریک
159 پرستیژ منش ، ستایش انگیزی
160 پست ایستگاه ، پایگاه ، پاسگاه
161 تا ابد تا همیشه ، بی پایان
162 تا حالا تاکنون
163 تابع پیرو ، پایناک
164 تابعیت شهروندی
165 تابلو نگاره ، پلمه ، تخته سیاه، (تابلو)
166 تاجر بازرگان
167 تاخیر در پرداخت  دیرکرد ‌، پس اُفت
168 تاخیرات دیرکردها ، پِرمَگان
169 تاخیر در کار دیرکرد در کار ، فرغول
170 تادیه پرداخت ، واگذاشت
171 تاسف افسوس
172 تاسیسات سامانه
173 تامل درنگ ، سکالش
174 تامین برآوردن ، فراهم آوری ، آماده کردن ، خرید ، فراهم کردن
175 تامین دلیل برهان گیری ، برهان گرفت ، آوند گیری
176 تاور ، جرثقیل بالابر، باربردار
177 تایید درستی ، آستیدن ، پذیرش ، پی بردن ، تایید
178 تایید کرد پذیرفت ، بازشناخت ، به درستی آن پی برد،آستید 
179 تبانی سازش ، ساخت و پاخت
180 تبیین بازگفت ، بازنمود
181 تجاری ، تجارت بازرگانی
182 تجدید نظر فرجام خواهی ، بازبینی ، بازنگری ، دوباره بینی
183 تجربه کارآزمودگی ، اروند
184 تجزیه بها ( آنالیز بها ) فراکاو بها ، تجزیه بها
185 تجمعی انباشت شده
186 تجهیزات آماد ، ساز و برگ
187 تحقیق وارسی ، پژوهش ، بررسیدن
188 تحکیم استوار ، پایدار نمودن ، سفت نمودن ، استواری
189 تحمیل وادار ، واداشتن
190 تحویل قطعی پایان داد ، پایان کار ، پایان گرفت
191 تحویل موقت  میان داد ، میان گرفت ، میان کار ، تحویل میانی
192 تخفیف دَهِش ، پیشکش ، ارمغان ، تخفیف
193 تدارک آماده نمودن
194 تدبیر چاره ، کاردانی ، چاره جویی
195 تدریجا کم کم ، اندک اندک ، رفته رفته
196 تدوین نگارش ، گردآوری
197 تراس مهتابی ، ایوان ‌، بهار خواب
198 ترخیص رهایش
199 تسطیح هموارسازی
200 تسهیلات آسان‌کردها
201 تشابه همانند ، همسانی ، همانندی
202 تشخیص شناسایی ، بازشناخت
203 تشریح واشکافی ، روشن سازی ، روشن گویی
204 تشریفات ( قضایی ) آیین دادرسی ، آیین قضایی
205 تشکر سپاس ، سپاسگزاری
206 تشکیل ساختن، پایه ریزی ، سازمان دادن
207 تصریح رک ، راست ، روشن ( تصریح شده باشد = به روشنی بیان شده باشد )
208 تصمیم برآن شده ، رآی ، گزیرش
209 تصویب پذیرش ، برنهادن ، برنمود ، پذیره
210 تصویب کرد برنهاد ، برنمود
211 تطبیق  برابر سنجی
212 تعاریف  شناسایی ، شناسایی واژه ها 
213 تعبیه جاسازی
214 تعدیل تراز ، همترازی ، برابرکردن ، (تعدیل)
215 تعدیل معکوس تراز برگردان ، تراز وارون  ، (تعدیل معکوس)
216 تعریف شناساندن ، (‌ تعاریف = شناسایی )
217 تعطیل فرویش (‌تعطیلات = فرویشان )
218 تعقل خردورزی
219 تعلیق درنگ ، آویزش ، آگِش ،‌ فروهشته ، (‌تعلیق)
220 تعلیم آموزش ، دانشوری
221 تعلیمات آموزه ها ، آموزش ها
222 تعمد دانسته ، از دست
223 تعمیر بازسازی ، نوسازی ، بهسازی ، نیسارش
224 تعویض جایگزین
225 تعهد پذیرش ، پایبندی ، به دوش گرفتن ، به گردن گرفتن
226 تعیین گزینش ، بازنمون
227 تعیین صلاحیت شایسته سنجی ، رده دهی ، پایه دهی
228 تغییر دگرش
229 تقاضا درخواست
230 تقریبا کم و بیش ، نزدیک به ، ( به تقریب )
231 تقویم برآورد ، ارزیابی ، گاهشمار ، سالنامه
232 تقویت توانبخشی ، توان افزایی
233 تکمیل بفرجام رساندن ، پایان یافته ، فرجامیدن ، کامل کردن ، پر شدن
234 تکنیک شگرد
235 تلقی برداشت ، دیدگاه
236 تنفیذ استوارسازی ، انجام داد
237 توضیحات بازنمودها ، بازگفت ها ، فرانمودها ، روشن سازی
238 تهنیت شادباش ، فرخنده باد
239 تهیه فراهم ، آماده سازی ، ساخت
240 جبران توخت ، بازپرداخت ، توزِش ، بازسازی ، جبران
241 جدار دیواره
242 جدارخارجی دیواره بیرونی
243 جدول زیگ ، (جدول)
244 جریمه / جرائم تاوان / جریمه‌ها
245 جمع رَمَن ، (‌جمع )
246 جمعه آدینه
247 جمعی گروهی
248 جنس کالا
249 جواب پاسخ
250 چک لیست بازبینه ، سیاهه وارسی . کاربرگ وارسی
251 حادثه پیشامد ، رخداد
252 حاصل برآمد ، دستاورد،ره آورد ، فرآورده ، بهره، دستامد
253 حال اکنون ، اینک ، 
254 حال آنکه از سویی ، شگفت اینکه ، اینک آنکه
255 حتی  هتا ، تا آنجا که ، اگرچه
256 حجم اندازه ، گنجایش ، فراوانی ، انبوه
257 حد کرانه ، مرز ، پایان (‌بی حد = بی پایان ، بی کرانه )
258 حداقل دست کم ، کمینه
259 حداکثر دست بالا ، بیشینه
260 حدس گمان
261 حذف از میان بردن ، (‌حذف کرد = از میان برد) ، نابودکردن ، پاک کردن
262 حسن انجام کار درستی انجام کار ، ( حسن انجام کار )
263 حفاری کندن ، خاکبرداری
264 حفاظت نگهداری ، نگهبانی ، پاسداشت
265 حفظ نگهداشت ، نگهدار ، پاس 
266 حق روا
267 حق ماموریت کارانه
268 حقوق دستمزد
269 حقیقت راستی ، درستی ، فرهود
270 حکم فرداد ، فرمان ، دستور
271 حل اختلاف داوری
272 حمل (‌حمل و نقل ) ترابری ، ترابرد ، باربری ، جابجایی
273 خاتمه پایان ، فرجام ، سرانجام ، پایان دادن
274 خاص ویژه ، برجسته ، برگزیده
275 خالص سره ، ناب ، نت ( واژه نت کاربرد فراوان و استانداردی یافته )
276 خدشه آسیب ، خراش
277 خسارت زیان ، گزند . آسیب
278 خطر آسیب ، بیم ، گزند
279 خطرناک بیمناک ، دشوار ، زیانبار
280 خلاصه چکیده ، کوتاه ، فشرده ، گُزیده
281 خلاصه متره فشرده متره،(خلاصه متره)
282 داخل درون ، تو ، اندر
283 دانلود بارگیری ، دریافت ،(دانلود)
284 دایم ، دائم همیشگی ، همواره ، پایا
285 در اختیار در دست ، دردسترس
286 در ارتباط با درباره‌ی
287 در این صورت ، بدین ترتیب بدینگونه ، به این سان ، بدینسان
288 در صورتی که چنانچه
289 در غیر اینصورت وگرنه
290 درج شده گنجانده شده
291 دستورالعمل شیوه نامه ، دستورکار
292 دعوتنامه فراخوان ، فراخواند ، فراخوان نامه
293 دفاتر دفترها 
294 دفاع ، دفاعیه پشتیبانی ، پدافند ، ایستادگی ، پاناک
295 دفتر مرکزی دفتر ستاد
296 دفعات بارها ، شمار
297 دلیل برهان ، آوند ، فرنود (‌ به این دلیل = به این برهان )
298 دوجداره دو لایه
299 دوره  چرخه ، ( دوره )
300 دوره تضمین چرخه‌ی پشتیبانی ، ( دوره پشتیبانی ، دوره تضمین )
301 ذوب گدازش (‌برای فلزا ت) ، آب شدن (‌ برای یخ و برف ) 
302 رای گیری همه پرسی
303 رسمی قانونی
304 رعایت پاسداشت ، پایش
305 رفع ابهام زدایش ، دریافتن ، (رفع ابهام)
306 رفع نقص بازسازی ، نوسازی ، بهسازی، کاستی زدایی
307 زیاد بسیار، فراوان
308 ژئودزی زمین پیمایی
309 ژئوگرافی - جغرافی بوم شناسی ، گیتاشناسی
310 سابقه ، ماسبق پیشینه ، گذشته
311 سالن تالار
312 سرجمع روی هم رفته ، همبارش ، هم افزون (‌ بخشنامه سرجمع = بخشنامه هم افزون )
313 سرع شتاب ، زود ، فرز
314 صرفا به تنهایی ، تنها ، به سادگی
315 سریع السیر تندرو ، بادپا
316 سطح تراز ، رو ، بالا، (سطح)
317 سطح صاف و مستوی هموار ، هامَن
318 سعادتمند خوشبخت
319 سلام درود
320 سوال پرسش ، پرسیدن ، درخواست
321 سوق بازار
322 سهم دانگ ، بخش
323 سهوی ناخواسته ، نادانسته
324 سیستم  سامانه ، دستگاه
325 شاخص های تعدیل شناسه های همترازی
326 شامل دربرگیرنده ، دربرگیری
327 شرایط  سامه ها
328 شرایط عمومی پیمان سامه های همگانی پیمان ها ، (‌‌ شرایط عمومی پیمان )
329 شرق خاور ، خاوران
330 شروع آغاز
331 شفاهی گفتاری ، زبانی
332 شکایت دادخواست ، شاوید ، شاوش
333 شکل ریخت ، گونه ، نگاره ، چهره ، رخساره
334 شمول دربرگیری ، دربرگیرنده
335 صاحب کار کارفرما 
336 صدور برونده ، (صادر کردن)
337 صراحتا به روشنی
338 صلاحیت شایستگی
339 صنایع فرآوری ، فرآورده ، صنعت‌ها، (صنایع)
340 صنعت پیشه ، افزار
341 صنف رسته
342 صورت مجلس انجمن نوشت ، (صورت مجلس)
343 صورت وضعیت  کارکرد ،کارکرد ماهانه ، کارکرد سه ماهه ، (‌صورت وضعیت)
344 صورت وضعیت قطعی کارکرد پایانی ، (‌صورت وضعیت قطعی)
345 صورت وضعیت ماقبل قطعی کارکرد پیشِ پایانی ، کارکرد پیش از قطعی
346 صورت وضعیت موقت کارکرد میانی،(صورت وضعیت موقت)
347 صورتجلسه نشست نامه ، پیشنویس ،(صورتجلسه)
348 صورتحساب پرداخت نامه ، سیاهه
349 ضابطه بخشنامه ، روش اجرا ، فراریز
350 ضخامت کلفتی ، (‌ ضخامت )
351 ضرب المثل زبانزد ، (مَثَل)
352 ضرر زیان
353 ضرس قاطع به درستی ، بی برو برگرد ، بی گفتگو
354 ضریب درانگار ، نرخ ، ( ضریب )
355 ضعیف سست ، ناتوان ، کم توان ،کم نیرو 
356 ضمانت نامه گروُیی ، پایندنامه ، پشتوانه ، (‌ضمانت نامه )
357 ضوابط فنی روش های اجرایی ، بند فند ، آیین نامه‌ها
358 طبقه اشکوب ، چینه ، دسته ، رده
359 طبقه بندی دسته بندی ، رده بندی ، (طبقه بندی)
360 طرح برنامه ، گستره ، پیشنهاد
361 طرفین پیمان دو سوی پیمان
362 طریق روش ، راه ، شیوه ، روند
363 طول درازا ، راستا ، درازی ، درازه ، درازنا (‌در طول = در راستا ) ، کش
364 طول جغرافیایی پهناک
365 طول دادن کش دادن 
366 طول کشید به درازا کشید ، دیرشد
367 ظرفیت مجاز توان همزمان 
368 عابر رهگذر
369 عاری بدون ، بی بهره ، برهنه ، برکنار
370 عالی بسیار خوب ، بلند پایه ، والا ، ارجمند ، برجسته ، برسو
371 عاقل خردمند ، دانشمند
372 عامل گزینه ، ردیف
373 عبارت است از شاملِ
374 عبث بیهوده ، بی ارزش ، پوچ ، گزاف
375 عدم قصور بی گناهی ، کوتاهی نکردن
376 عذر پوزش
377 عرض پهنا
378 عرف (‌عُرف) روال ، پذیرفته شده
379 عرف کرد  روال نمود ، نهادینه کرد 
380 عشق شیدایی
381 عضو هموند ، اندام ، کاربر
382 عکس فرتور ، نگاره
383 عمران آبادانی
384 عمق ژرفا ، گودی
385 عمل و عکس العمل کنش و واکنش
386 عملکرد کارکرد
387 عملیات کار ، کارها ، (‌عملیات)
388 عودت پس فرستادن ، بازگردانی
389 عهده دوش ، بردوش ،(عهده)
390 غرامت تاوان
391 غرب باختر ، باختران
392 غفلت لغزش ، ناآگاهی ، فراموشکاری
393 غلط نادرست ، لغزش
394 غیر دگر ، نا ، بی ، جدا ، مگر ، بجز
395 غیرفعال بی کنش 
396 غیرفعال کردن از کار انداختن
397 غیرقابل جبران تاوان ناپذیر ، توزِش ناپذیر 
398 فاقد بدون ، بی ، نادار ، نبود، بی بهره
399 فاقد اعتبار بدون ارزش ، بی ارزش ، ارزشی نداشتن ، بیواره
400 فایده سود ، بهره
401 فتوکپی بازرخش
402 فراغت آسایش
403 فرض ، پیش فرض انگاره ، انگاشتن ، پنداشت ، گمان
404 فرضاً اگرچه ، گرچه ، به گمان ، به انگار
405 فرم ، فرمت ، فایل کاربرگ
406 فرمول سانیز ، نمودک ، اَنگارش
407 فسخ به هم خوردن
408 فصل گروه ، دسته ، (فصل)
409 فکر اندیشه
410 فلزات  توپال ها
411 فعالیت ردیف کاری ، کوشش ، تلاش
412 فن ، فنون فند ، فندها (  فن ، فن ها )
413 فواصل مسیرها
414 فوریت بی درنگ ، بی درنگی
415 فوق بالا ، فراز
416 فونداسیون شالوده
417 فهارس بها  دفترچه های بها
418 فهرست بهای تاسیسات فهرست بهای سامانه‌ها
419 قابل شایان ، درخور، توانا
420 قابل تامل شایان درنگ، درخور توجه
421 قابل تطبیق شایان سنجش ، شایان برابری ، درخور برابری
422 قابل توجه شایان نگر، (‌شایان توجه)
423 قابل جبران  تاوان پذیر ،‌توزِش پذیر
424 قابل قسمت بخش پذیر
425 قاطع بی چون و چرا ، بُرا
426 قائم ایستاده
427 قبل پیش
428 قبول پذیرش شده ، پذیرفته
429 قدیم پارینه ، دیرین ، (قدیم)
430 قرار گونه
431 قشر لایه ، پوسته ، رویه
432 قصور کوتاهی
433 قطعات سازه ها ،‌تکه ها ، بریده ها، برش شده ها
434 قطعی پایانی ، انجامین ، سد در سد
435 قنات کاریز ،(قنات)
436 قوا نیروها
437 قیمت جدید بهای تازه ، بهای کار تازه ، ( ‌قیمت جدید )
438 قیمت واحد بهای یکا ، بهای هر یکا
439 کارجدید کار تازه ، کاره نو
440 کارهای جدید کارهای تازه ، کارهای نو
441 کتبی نوشتاری
442 کثیر انبوه ، فراوان ، بسیار،پرشمار ، چند
443 کثیرالانتشار پرشمارگان
444 کد عامل شناسه زیرردیف (‌ کاربرد این واژه در تجزیه بهاست )
445 کسربها کاهش بها
446 کسورات کم کردها ، کاهش های بها ، بدهی‌ها ، (کسور)
447 کفایت ، تکافو بسنده
448 کمّی و کیفی ( کمیت و کیفیت ) اندازه و چگونگی
449 کمد اشکاف ، گنجه
450 کمیسیون کارگروه
451 کن لم یکن شده از ارزش افتاده ، بی ارزش گردیده ، بی اثر
452 کوئری درخواست
453 گالوانیزه آبکاری شده ،(گالوانیزه)
454 لایحه تاخیرات و ادعا (Claim) فراخواست ، دیرکردها و داوِش نامه ( تاخیرات و ادعا ، کلیم )
455 لباس جامه ، رخت
456 لذا بنابراین ، از این رو ، چونکه ، زیرا
457 لطفا خواهشمند است
458 لغاز گوشوار
459 لغایت تا
460 لغت واژه
461 لغو بر هم خوردن ، برهم زدن . شکستن
462 لیسانس کارشناسی
463 لیست فهرست ، سیاهه
464 مابه التفاوت دگرمانی بها ، تفاوت بها
465 مات تار
466 مادام تا زمانی که
467 ماهیت سرشت
468 مایل اُریب ، کج
469 مایوس ناامید ، دلسرد ، سرخورده
470 مبارک خجسته ، گرامی ، همایون ، پدرام
471 مبانی بنیادها ، پایه‌ها ، نهاد ها
472 مبلغ بها ، ارزش
473 مبلغ تجمعی بهای انباشت شده ، بهای روی هم ، بهای کل
474 مبنا پایه ، اساس ، بنیاد
475 متبحر زبردست ، چیره دست
476 متخصص کارشناس ، کارآزموده
477 متخصصین کارشناسان
478 متداول روالمند ، روامند ، به روال
479 مترور ‌مترور ، کارشناس متره و برآورد و آیین پیمان ، برآورد کننده
480 متعارف روال شده
481 متعدد بی شمار ، چند ، فراوان
482 متقاضی ، مایل خواهان ، درخواست کننده
483 متقاطع همبُر ، همگذر 
484 متمم پایانی ، فرجامین ، قرارداد تمام کننده، (متمم)
485 متناسب درخور ، فراخور ، جور ، بهترین
486 متوسط میانه ، میانی ، میانگین
487 مثال نمونه ، یک یا چند نمونه
488 مثل  مانند ، همانند ، بسان
489 مثلا (مثلاً) برای نمونه
490 مثلث سه گوش، لچک
491 مثلثی لچکی
492 مجدد ، مجدداً دوباره ، چند باره
493 مجرب کارآزموده ،‌ ورزیده
494 مجری کاردار ، پیمانکار
495 مجزا ، مستقل جدا از هم ، سوا
496 مجمع انجمن (‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام = انجمن بزرگان بایسته شناس‌کشور )
497 مجموع ( مجموعا ، در مجموع) با هم ، روی هم رفته
498 مجموعه گروه ، گردآمده ، انبوهه
499 مجوز ( پرمیت ) پروانه ، پذیرش ، پذیرشنامه ، روادید ، دستور
500 محاسبه برآورد ، رایانش ، سنجش ، شمارش ، اندازه گیری
501 محدب کوژ
502 محدوده گستره ، چارچوب ، در یک کرانه ، در یک دامنه
503 محصول برونداد ، فرآورده ، بازده ، ساخته ، ( محصول )
504 محضر (دفتر اسناد رسمی) دفترخانه ، نسکخانه
505 محل اتصال پیوندگاه ، هم بندگاه ، جای ، جایگاه
506 محل درج جای نوشتن
507 محوطه  پهنه ، جایگاه ، محوطه
508 مدت زمان ، گاه ، هنگام 
509 مدت طولانی (‌مدت مدید) دیرباز ، دیرزمان ، دیرگاه ، چند گاهی
510 مدفون خاک شده ، گوران
511 مدیریت گردانش ، سرپرستی ، گرداندن ،(مدیریت)
512 مذاکره گفتگو ، گفت و شنود ، گفت وگدار
513 مراتب چگونگی ، پایه‌ها
514 مرافعه زد و خورد ، ستیز ، کشمکش
515 مربوط وابسته
516 مرتفع بلند
517 مرحله گام ، خوان ، پله
518 مرضی الطرفین  داور دو سویه ، دادگر ، دادور، دادمنش
519 مرکب آمیخته ، آمیژه
520 مرمت ، تعمیر بازسازی ، نوسازی ، بهسازی
521 مزایده ارزش رایی، افزون گری ، (مزایده)
522 مسافت ،‌ فاصله بازه راه ، درازای راه ، طول راه
523 مسائل پرسش ها ، پیش آمدها ، دشواری ها
524 مستثنی سوا ، بجز، مگرپذیر
525 مستدل فرنوده ، با برهان ، آونده
526 مستمر پیوسته ، همیشگی ، پایا
527 مسطح  تخت ، پهن ، یکدست ، هموار
528 مسلح آرمه (‌ مانند بتن آرمه بجای بتن مسلح )
529 مسن (مُسن) سالخورده ، سالمند
530 مسئول کارگزار ، سرپرست ، پاسخگو
531 مسئول فنی سرپرست فند ، سرپرست فنی
532 مسئولیت بر دوش گیری ، پذیرش
533 مشابه همانند ، همسان ، همگون
534 مشاور رایزن ، هم سِگال ، (مشاور)
535 مشخصات ویژگی ها ، شناسه ها
536 مشروط سامه بر ، اما و اگر ، (به شرط)
537 مشکل سختی ، کمبود ، دشواری
538 مشمول پرداخت دربرپرداخت 
539 مصالح ساختمایه ها ، (مصالح)
540 مصرف به کاربردن ، گسارش 
541 مصرفی به کاربردنی ها ،‌نابازیافت ، کاری ،‌ به کاربرده شده ، گسارشی
542 مصوبه برنهاده ، (تصویب شده)
543 مطالب جُستار
544 مطالبات بستانکاری ها
545 مطالبه  دادخواست ، درخواست
546 مطلب نوشتار ، نوشته
547 مطلوب شایسته ، پسندیده، دل پذیر
548 معادل برابر ، یکسان
549 معافیت بخشودگی
550 معامله داد و ستد ، خرید و فروش ، سوداگری
551 معاونت  همیاری ، دستیار ، جانشین
552 معدنی کانی ،‌ (معدنی)
553 معروف سرشناس ، نامی ، نامدار
554 معروفیت آوازه ، سرشناسی
555 معماری آبادگری ، مهرازی ، دِز دادی
556 معمول فرمایید روال دارید ، رویه سازید
557 معنی ، معنا  معنا ، آرِش
558 معیوب آسیب دیده ، خراب
559 مقاطعه کار پیمانکار
560 مقاومت توان ، تاب ، نیرو
561 مقایسه همسنجی ، برابری
562 مقدار اندازه ، ( مقادیر = اندازه ها )
563 مقدمه پیشگفتار ، دیباچه
564 مقرر برنهاد ، فرموده ، دستوری ، قرارگذاشته شده
565 مقرر شد ، تصمیم گرفته شد گزیرش شد ، برآن شد
566 مقعر کاو
567 ملاک پرداخت قرار گیرد مایه‌ی پرداخت شود
568 ملزم ناچار ، وادار ، ناگزیر
569 ممانعت پیشگیری ، جلوگیری
570 ممنوع بازداشتن ، بازداشته شده ، بدون دسترسی
571 مناسب و متناسب شایسته و بجا ، بهتر
572 مناقصه ارزش کنی ، کاهشگری ،(مناقصه)
573 مناقصه گر  نامزد ، خواستار، داوخواه ، (مناقصه گر)
574 مناقصه گزار داوگر ، کارگزار ، (مناقصه گزار)
575 منبع (مَنبع) ، مرجع بن مایه ، سرچشمه 
576 منحنی خم ، کج ، کمان ، کمانی
577 منضم (‌مُنضم ) پیوست ، پیوست شده
578 منطبق برابر ، همسو ، یکسان
579 منطقه بخش ، سرزمین ، برزن ، سامان ، سیر (‌ مانندگرمسیر ، سردسیر)،(منطقه)
580 منطقه آزاد آزادگاه
581 منظر  ( مَنظر ) دیدگاه
582 منظور نشده باشد در برآورد نیامده باشد ، برآورد نشده باشد
583 منعکس کرد بازتاب داد
584 مواصلاتی دسترسی ( مانند راه های دسترسی بجای جاده های مواصلاتی )
585 موثر کارآ ، کارآمد ، کارساز
586 موجبات پیش نیازها ، مایه‌ی
587 مورد نظر ، مدنظر دلخواه
588 مورد نیاز  بایسته ، درخواستی ، خواسته شده ، درخواست شده
589 موسسات نهادها
590 موضوع برنام ، فرنام، (موضوع)
591 موقعیت جایگاه ، ایستار
592 مهارت کاردانی ، ورزیدگی
593 مهندس مهراز ، (‌ مهندس )
594 نِصاب متوسط ترازینه‌ی میانی ، (نصاب متوسط)
595 نِصاب معاملات دولتی ترازینه‌ی داد و ستدهای دولتی ، نصاب
596 ناخالص ناسره ، ناویژه 
597 ناشی از برآمده از ، به سببِ
598 ناظر عالیه ناظر ستاد ، بازرس برسو ، نظارت برسو،(ناظر عالیه)
599 ناظر مقیم / نظارت مقیم بازرس کارگاهی / نظارت کارگاهی
600 نامفهوم گنگ ، بی چم
601 نتیجه برآمد ، پیامد ، سرانجام ، فرجام ، ره آورد
602 نحوه روش ، شیوه
603 نسبت به برابربا ، در برابر 
604 نسخه رونوشت ، نگارش ، ویرایش ، چاپ
605 نشات گرفته برگرفته
606 نشریات سازمان مدیریت روش های اجرایی و شیوه نامه های سازمان برنامه
607 نصاب (‌نِصاب) ترازینه ، تراز بایسته
608 نصب (‌ نَصب ) افرازش ، افراشتن ، پیاده سازی
609 نصف ( نِصف ) نیم ، یک دوم
610 نظام دستگاه ، سامان ، کشور ، سازمان ، دیوان
611 نظام فنی و اجرایی دستگاه فنی و اجرایی 
612 نظر (‌به نظر ، در نظر) گمان ، دیدگاه ، نگر ( به گمان ، در نگر  )
613 نظیر مانند ، همسان
614 نفوذ نشت ، رخنه
615 نقاط ، مناطق جاها ، خجک ها ، میانه ها ، نقطه ها ، منطقه ها
616 نقص خرابی ، کاستی ، نادرستی ، کمبود 
617 نقض شکست ، گسیختن ، سرپیچی
618 نقل قول بازگفت ، گفتاورد
619 نواقص کاستی ها 
620 نوع گونه
621 نهایت بیکران،‌پایان ، ‌برجام
622 نهایی  پایانی
623 واحد یکا ، یکتا ، یکان
624 واقعاً بی گمان 
625 واقعه رویداد ، رخداد 
626 وثیقه گرویی ، پشتوانه
627 وسایل ارتباطی ابزارهای رسانشی
628 وسیله و یراق آلات افزارها ، چیلان افزار ، چفت و بست
629 وصول دریافت ، رسید ، به دست آوردن
630 وضع روال ، روا ساخت
631 وکیل دادگزار ، (وکیل)
632 هدف آرمان ، انگیزه ،‌آماج ، (هدف)
633 همت کوشش ، تلاش ، کوشیدن
634 ی - جمع شکسته اگر فارسی این واژه ها به یادمان نیامد آنها را دست کم فارسی گونه بیان کنیم مانند : طلب ها (‌ بجای مطالبات ) ، ماشین ها ( بجای ماشین آلات )  ، محصول ها (‌ بجای محصولات ) ، سند ها (‌  بجای اسناد ) ، جریمه ها ( بجای جرائم ) ، کسرشدنی ها ( کسورات )
635 ی -جمع با "ین" این واژه ها را دست کم فارسی گونه بیان کنیم مانند : قانون ها (‌بجای قوانین) ، مهندسان (‌بجای مهندسین) 
636 ی -واژه های تنوین دار این واژه ها را دست کم فارسی گونه بیان کنیم مانند : به صراحت (‌بجای صراحتاً ) ، به روال کامل ( بجای کاملاً ) ، به احتمال فراوان (‌بجای احتمالاً ) ، به واقع (‌ بجای واقعاً ) ، از روی اخلاق ( بجای اخلاقاً )
پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Metror-ir-Parsi- JZ102-B07.xlsx)واژه های فارسی دستگاه فنی و اجرایی کشور - 7کاربرگ اکسل 07 - با کوشش - احمدرضا جعفرزاده56 kB1465
Download this file (Metror-ir-Parsi- JZ102-B07.pdf)برابر فارسی واژه های دستگاه فنی و اجرایی کشور - 07کاربرگ پی دی اف 07 ، به کوشش احمدرضا جعفرزاده233 kB1655

آسان پرداز

براي پرداخت  صورتحساب های متفرقه یا خریدهای بدون ثبت نام  ، مبلغ را به کارت زیر واریز نماييد :
پس از پرداخت وجه ، کدرهگیری و نام محصول‌را به شماره 09038381937 پیامک ، تلگرام یا واتس اپ نمایید.

https://metror.ir/shop/Payment.php
شماره کارت جهت واریز مستقیم : کانال تلگرامی مترور
ورود و برون رفت

درود بر شما

Register