مترور

09038381937  تلفن ، @metror کانال تلگرام 

www.metror.ir
Menu

کتاب و جزوه های مترور

- نامه مدیر کل دفتر امورفنی سازمان مدیریت وقت ( خانم بهناز پورسید ) در مورد نحوه محاسبه شاخص کلی برای تعدیل تجهیزوبرچیدن کارگاه :  

 محاسبه شاخص کلی تعدیل تجهیزکارگاه

ورود و برون رفت

درود بر شما

Register