ضريب متوسط افزايش وزني 1399تغيير در حداقل شرايط اختصاصي و ظرفيت شركت هاي پيمانكاري آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

اجرایی شدن این ضریب براساس بخشنامه شماره 241840 به تاریخ 99/05/13 ریاست سازمان یک ماه دیرترافتاد و به جای 99/06/01 از تاریخ 99/07/01 باید اجرا گردد.

پیوست ها
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (99-117921-990318.pdf)ضریب افزایش وزنی ظرفیت مجاز پیمانکارانضریب افزایش وزنی سال 1399 ظرفیت مجاز پیمانکاران567 kB1219