با درود
دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت برای کارکردهای تا پایان سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. ( لینک خبر)
#جبران_آثار
#افزایش_قیمت_ارز
#فاقد_تعدیل
#شاخص_تعدیل
#شاخص_متناظر
#ریالی_ارزی
#نسبت_وزنی
#مبلغ_جبرانی_متناظر
#ضریب_جبرانی
#تورم_فرضی
#تاخیر_مجاز
#حوزه_صنعت_نفت

#EPC
#PC
#DB
566539
54504
کامیاب باشید.
#حرفه_مند_مترور_جعفرزاده
@metror

«پیرو دستورالعمل شماره 99/330267 مورخ 99/06/26 نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور (تمدید بخشنامه سال 1395) که از نوع اول (لازم الاجرا) ابلاغ گردیده است، به منظور تکمیل و تسهیل کاربرد آن در مواردی که از فهرست بهای اختصاصی صنعت نفت استفاده می کنند، به استناد جزء 8 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین تفویض اختیارات دستگاه مرکزی به این معاونت به موجب ابلاغ شماره 20/2-34 مورخ 1398/01/31 وزیر محترم نفت، بدین وسیله دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (تمدید بخشنامه سال 1395)، برای قراردادهایی که پیشنهاد قیمت ها از سوی پیمانکار قبل از 1391/05/01 دریافت گردیده، برای کارکردهای از 1391/01/01 لغایت 1399/12/29 ابلاغ می گردد.»
برای دریافت تصاویر این ابلاغیه اینجا کلیک کنید.